THUYÊ T KIÊ N TA O Ca ch tiê p câ n theo thuyê t Kiê n ta o vê mă t ba n thê luâ n dư a va o chu nghi a hiê n thư c khoa ho c va ba n thê luâ n xa hô i co nghi a la mo i thư ma chu ng ta coi la hiê n thư c đê u chi dư a trên như ng nhâ n thư c chu quan vô n la ca c đươ c xây dư ng trên nê n ta ng văn ho a ca c đă c ti nh vâ t ly cu a chu ng ta va dư a trên thê giơ i quan mang ti nh chu quan cu a chu ng ta Thuyê t Kiê n ta o vê mă t nhâ n thư c luâ n dư a trên thuyê t tương đô i vô n co quan hê chă t che vơ i ba n thê luâ n xa hô i

THUYẾT KIẾN TẠO Cách tiếp cận theo thuyết Kiến tạo, về mặt bản thể luận, dựa vào chủ nghĩa hiện thực khoa học và bản thể luận xã hội, có nghĩa là mọi thứ mà chúng ta coi là hiện thực đều chỉ dựa trên những nhận thức chủ quan, vốn là các được xây dựng trên nền tảng văn hóa, các đặc tính vật lý của chúng ta và dựa trên thế giới quan mang tính chủ quan của chúng ta. Thuyết Kiến tạo, về mặt nhận thức luận, dựa trên thuyết tương đối, vốn có quan hệ chặt chẽ với bản thể luận xã hội. Thuyết này khẳng định rằng, tất cả niềm tin và toàn bộ kiến thức là được xây dựng về mặt xã hội, theo ngữ cảnh và có thể sai lầm. Không có những sự thật cuối cùng có sẵn cho chúng ta, chỉ có những sự thật không hoàn chỉnh và mang tính tương đối. Song bất chấp thuyết tương đối nhận thức luận, chúng ta có thể không đánh giá mọi niềm tin là có giá trị như nhau; các niềm tin là những hiện tượng mang tính tùy thuộc về mặt văn hóa. Một nền văn hóa có thể tin vào, chẳng hạn, một vị Thần duy nhất, nền văn hóa khác có thể tin vào nhiều vị Thần khác và nền văn hóa thứ ba có thể chỉ tin vào thuyết tiến hóa… [Torsti Sirén]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *