NIỆM PHẬT CHẲNG THỂ BỎ QUA HỒI HƯỚNG

NIỆM PHẬT CHẲNG THỂ BỎ QUA HỒI HƯỚNG !
Niệm Phật chẳng thể bỏ qua hồi hướng. Hồi hướng chính là dùng miệng để phát khởi tín nguyện. Nhưng chỉ nên hồi hướng sau khi hoàn tất khóa tụng sáng tối và sau khi niệm Phật, tụng kinh giữa ngày xong.
Niệm Phật thì nên niệm từ sáng đến tối chẳng gián đoạn, chỉ cần trong tâm có ý niệm nguyện được vãng sanh là đã luôn hồi hướng.
Nếu cứ theo nghi thức tụng văn hồi hướng sẽ chẳng luôn luôn được như vậy.
Các kinh Ðại Thừa, kinh nào cũng đều dạy chúng sanh thẳng đến Phật đạo; chỉ hận người tụng chẳng thành tâm niệm tụng, đến nỗi chẳng được lợi ích hoàn toàn.
ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC ! (64)

10 Trả lời “NIỆM PHẬT CHẲNG THỂ BỎ QUA HỒI HƯỚNG”

Trả lời Diệu Âm Diệu Huyền Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NIỆM PHẬT CHẲNG THỂ BỎ QUA HỒI HƯỚNG

NIỆM PHẬT CHẲNG THỂ BỎ QUA HỒI HƯỚNG !
Niệm Phật chẳng thể bỏ qua hồi hướng. Hồi hướng chính là dùng miệng để phát khởi tín nguyện. Nhưng chỉ nên hồi hướng sau khi hoàn tất khóa tụng sáng tối và sau khi niệm Phật, tụng kinh giữa ngày xong.
Niệm Phật thì nên niệm từ sáng đến tối chẳng gián đoạn, chỉ cần trong tâm có ý niệm nguyện được vãng sanh là đã luôn hồi hướng.
Nếu cứ theo nghi thức tụng văn hồi hướng sẽ chẳng luôn luôn được như vậy.
Các kinh Ðại Thừa, kinh nào cũng đều dạy chúng sanh thẳng đến Phật đạo; chỉ hận người tụng chẳng thành tâm niệm tụng, đến nỗi chẳng được lợi ích hoàn toàn.
ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC ! (64)

10 Trả lời “NIỆM PHẬT CHẲNG THỂ BỎ QUA HỒI HƯỚNG”

Trả lời Diệu Âm Diệu Huyền Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *