Đời sống với những khổ đau phiền lụy với những biến đổi vô thường của nó chỉ là Duyên không phải là Nhân

? Đời sống với những khổ đau phiền lụy , với những biến đổi vô thường của nó chỉ là Duyên, không phải là Nhân. Nhân là thái độ của mỗi người đối với những Duyên ấy.
Không phải là từ bỏ tất cả Duyên đời sống mới được tự tại, mà chỉ thay đổi Nhân, tức thay đổi thái độ với đời sống thôi !
Thầy Viên Minh